Zarząd  Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
zgodnie z § 22 i § 23 ust. 4 Statutu Banku zwołuje na dzień
28 czerwca 2022r. o godz. 9.00
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TARNOBRZEGU.

Miejsce obrad: Hotel Kameleon, Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w II terminie (niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli), tj. w dniu  28 czerwca 2022r. o godz. 1100 w wyżej określonym miejscu.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Stwierdzenie wymaganej ilości Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu – quorum.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 6. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji ds. odpowiedniości.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 9. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 10. Zapoznanie się z Informacją dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2021 rok.
 11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z 2021 roku.
 12. Zapoznanie się z Informacją z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2021 rok.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2021 rok.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu”.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 21. Rozpatrzenie informacji Komisji ds. odpowiedniości z dokonanej weryfikacji indywidualnych oświadczeń Członków Rady Nadzorczej i kandydatów do Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie dokonania oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu i kandydatów do Rady Nadzorczej.
 22. Wybory Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały.
 23. Rozpatrzenie informacji Komisji ds. odpowiedniości z dokonanej weryfikacji kolegialnej Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 24. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego.
 25. Sprawy różne, dyskusja.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 27. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie  informujemy, że w siedzibie Centrali Banku  Spółdzielczego w Tarnobrzegu wyłożone są do  wglądu:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.,
 2. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Projekty Uchwał,
 5. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu