Zarząd  Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
zgodnie z § 22 i § 23 ust.4 Statutu Banku zwołuje na dzień
29 czerwca 2021r. o godz. 10.00
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TARNOBRZEGU.

Miejsce obrad: Zajazd Amigo, Aleja Warszawska 121, 39-400 Tarnobrzeg.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w II terminie (niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli), tj. w dniu  29 czerwca 2021r. o godz. 1200 w wyżej określonym miejscu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Stwierdzenie wymaganej ilości Przedstawicieli uczestniczących w zebraniu – quorum.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 6. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 9. Zapoznanie się z Informacją dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2020 rok.
 10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z 2020 roku.
 11. Zapoznanie się z Informacją z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2020 rok.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2020 rok.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2021 rok.
 17. Rozpatrzenie zmian i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu”.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 19. Sprawy różne, dyskusja.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 21. Zamknięcie obrad.

  Jednocześnie  informujemy,  że w siedzibie Banku  Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz Oddziałach Banku wyłożone są do wglądu:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
 2. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2020 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Projekty Uchwał,
 5. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
 6. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu