Zarząd  Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
zgodnie z § 22 i § 23 ust. 4 Statutu Banku zwołuje na dzień
26 czerwca 2024r. o godz. 10.00
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TARNOBRZEGU.

Miejsce obrad: Hotel Kameleon, Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w II terminie (niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli), tj. w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 1200 w wyżej określonym miejscu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Stwierdzenie wymaganej ilości Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu – quorum.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji ds. odpowiedniości.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 8. Zapoznanie się z Informacją dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2023 rok.
 9. Zapoznanie się z Informacją z realizacji wniosków polustracyjnych.
 10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z 20223roku.
 11. Zapoznanie się z Informacją z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
 19. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 20. Sprawy różne, dyskusja.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 22. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie  informujemy,  że w siedzibie Centrali Banku  Spółdzielczego w Tarnobrzegu wyłożone są do wglądu:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 2. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 3. Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 5. Projekty Uchwał,
 6. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
 7. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,
 8. Regulacje wewnętrzne dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej tj. Statut, Regulamin działania Rady Nadzorczej, Regulamin Komitetu Audytu wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.

                                                                                                                                                           

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu