Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu stosownie do § 37 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się

w dniach od 16.05.2022r. do 19.05.2022r. wg poniższego harmonogramu i porządku obrad.

 

HARMONOGRAM OBRAD

Grupa Członkowska przy Oddziale: Data Godz. Miejsce zebrania Reprezentant Rady Nadzorczej
Baranów Sandomierski 16.05.2022r. 15 30 Siedziba O/BS Smykla Stanisław
Tarnobrzeg 16.05.2022r. 17 30 Siedziba O/BS Błasiak Arkadiusz
Łoniów 17.05.2022r. 15 30 Siedziba O/BS Hara Anna
Gorzyce 17.05.2022r. 16 00 Siedziba O/BS Łukawska Bogusława
Nowa Dęba 17.05.2022r. 16 00 Siedziba O/BS Cholewiński Zygmunt
Lipnik 18.05.2022r. 15 30 Siedziba O/BS Zając Grażyna
Rudnik nad Sanem 18.05.2022r. 16 30 Siedziba O/BS Konior Mieczysława
Bidziny 19.05.2022r. 15 30 Siedziba O/BS Błasiak Arkadiusz
Nisko 19.05.2022r. 16 30 Siedziba O/BS Sekulski Edward

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjno-Wyborczej.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 5. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym:
 • Informacja dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2021 rok,
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2021 roku,
 • Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej,
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2021 rok w tym: informacja w zakresie przestrzegania zasad Polityki Ładu Korporacyjnego, informacja o realizacji Polityki wynagrodzeń,
 • Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2022 rok,
 • Zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu,
 • Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu,
 • Informacja o sprzedaży nieruchomości.
 1. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 2. Sprawy różne.
 3. Dyskusja, przyjęcie uchwał i wniosków.
 4. Zamknięcie obrad.