Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu stosownie do § 37 ust. 6 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się

w dniach od 28.05.2024r. do 03.06.2024r. wg poniższego harmonogramu i porządku obrad.

 

HARMONOGRAM

Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu

 

Lp. Grupa Członkowska przy Oddziale: Data Godz. Miejsce
zebrania
1 Tarnobrzeg 28.05.2024r. 1730 Siedziba O/BS
2 Łoniów 28.05.2024r. 1530 Siedziba O/BS
3 Lipnik 28.05.2024r. 1530 Siedziba O/BS
4 Rudnik nad Sanem 29.05.2024r. 1630 Siedziba O/BS
5 Nowa Dęba 29.05.2024r. 1600 Siedziba O/BS
6 Nisko 29.05.2024r. 1600 Siedziba O/BS
7 Baranów Sandomierski 03.06.2024r. 1530 Siedziba O/BS
8 Bidziny 03.06.2024r. 1530 Siedziba O/BS
9 Gorzyce 03.06.2024r. 1600 Siedziba O/BS

PORZĄDEK OBRAD

Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu

odbywanych w okresie od 28.05.2024r. do 03.06.2024r.

 

 1. Otwarcie Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 5. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym:
 • Informacja dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2023 rok,
 • Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych,
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2023 roku,
 • Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej,
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok w tym: informacja w zakresie przestrzegania zasad Polityki Ładu Korporacyjnego, informacja o realizacji Polityki wynagrodzeń,
 • Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2024 rok,
 • Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.
 1. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 2. Sprawy różne.
 3. Dyskusja, przyjęcie uchwał i wniosków.
 4. Zamknięcie obrad.