Ustawowe wakacje kredytowe 2024

Wspieramy kredytobiorców, których raty znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z dnia12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jej nowelizacja będzie obowiązywała od dnia 15 maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku.

Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów hipotecznych, które zostały zawarte od 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać, jeżeli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków:

 1. Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;
 2. na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:
  • nie ukończyły 18 roku życia,
  • nie ukończyły 25 roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
  • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:
• nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
• dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
• które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć?

Wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, które ponosisz na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek.

Wzór

RdD = rata kapitałowo odsetkowa Twojego kredytu hipotecznego / miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

Aby obliczyć współczynnik RdD:

 1. zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca). Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich,
 2. dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł),
 3. oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3),
 4. jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń.
Szczegółowe informacje znajdziesz się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek RdD

 1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc. Ważne! Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.
 2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

Przykład:
Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

RdD za styczeń = 3 500 zł / 7 000 zł = 50%

RdD za luty = 3 500 zł / 7 200 zł = 48,61%

RdD za marzec = 3 500 zł / 7 500 = 46,67%

3. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

średnia wartość RdD z miesięcy = (50% + 48,61% + 46,67%) / 3 = 48,83%

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD

 1. Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30%.

Miesiąc

Rata kredytu Dochód osoby 1 współtworzącej gospodarstwo domowe Dochód osoby 2 współtworzącej gospodarstwo domowe Dochód

gospodarstwa domowego

Obliczenie RdD

Obliczenie średniej RdD za 3 miesiące

Luty 2024

3 600 zł 3 050 zł 4 100 zł 7 150 zł 3 600 zł/ 7 150 zł = 50, 35% 50,35%+49,86%+50%=150,21%

śr. arytmetyczna

wynosi: 150,21%/3 = 50,07%

Marzec 2024

3 580 zł

3 100 zł 4 080 zł 7 180 zł

3 580 zł/ 7 180 zł

= 49,86%

Kwiecień 2024 3 550 zł 3 080 zł 4 020 zł 7 100 zł

3 550 zł/7 100 zł

= 50%

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Twoje prawa wynikające z ustawy

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić:
• od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy,
• od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy.

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:
1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022r.
2. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich,
3. zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).

Na czym to polega?
Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Jakie są korzyści i ryzyka?

 • co zyskujesz:
  • możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego,
  • w okresie zawieszenia spłaty kredytu, odsetki od kredytu nie są naliczane,
  • wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu,
 • jakie są ryzyka:
  • Twój okres kredytowania wydłuża się – zwieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania,
  • w tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania; oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące,
  • zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Poziom stóp procentowych, określających wysokość raty, w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych Twoja rata kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Twoje możliwości finansowe.

Zachęcamy do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M, stanowiącej składową oprocentowania zmiennego, wynosił w 2021r. 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

Dodatkowe wyjaśnienia pojęć, których używamy:

Dochód – Twoje przychody z miesiąca:
• który poprzedza miesiąc złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje kredytowe lub
• w którym składasz wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracisz dochód.
Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:
1) podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3) kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które tworzysz:
• samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub
• wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Tobą mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe).
Szczegółowe definicje pojęć znajdziesz w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Podstawa prawna
Ustawia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
Art. 8 ust. 3 – „Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

Natomiast w myśl art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego; w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych; w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka;
 10. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 11. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów;
 12. pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji;
 13. środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 14. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe;
 15. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym;
 16. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 17. kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne;
 18. kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym;
 19. kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym;
 20. kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
 21. kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Jak złożyć wniosek?

 1. przez bankowość elektroniczną EBO (Wnioski – Wnioski bankowe – Moje wnioski – kliknąć „+” – Złóż wniosek);
 2. w Oddziale naszego Banku:
  • pobierz wniosek i wypełnij go
  • wypełniony i podpisany wniosek dostarcz do Banku:
   • osobiście,
   • pocztą tradycyjną – z dopiskiem „Wakacje kredytowe”,
   • e-mailem na adres: bank@bstarnobrzeg.pl – UWAGA! Załączony do maila wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP: https://epuap.login.gov.pl.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego.
 • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.
 • Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.