TARCZA FINANSOWA PFR – OBOWIĄZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

03.11.2020r.

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.
W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego        poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie
złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:
1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
    •    na adres mailowy: bank@bstarnobrzeg.pl

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
    •   osobiście w placówce Banku,
    •   przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, ul. Sokola 12, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Link do strony Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), na której zamieszczono Regulamin programu oraz wzór pełnomocnictwa i oświadczenia.