RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
W WALUCIE WYMIENIALNEJ


Gromadzenie środków, a także przeprowadzanie rozliczeń walutowych